How do you say

My friends and I are going to try a newly-opened restaurant,听说 their sweet-and-sour spare ribs and fish-flavoured eggplant are very tasty.

..in Chinese?

我和朋友计划去尝试新开的餐厅,听说那里的糖醋排骨和鱼香茄子非常美味。

wǒ hé péng yǒu jì huà qù cháng shì xīn kāi de cān tīng , tīng shuō nà lǐ de táng cù pái gǔ hé yú xiāng qié zi fēi cháng měi wèi 。

How do you say "A new sofa has been added to my house in the last three months." in Chinese?