How do you say

My friends and I are planning a trip, and we have everything worked out.

..in Chinese?

我和朋友计划去旅行,我们已经商量好了一切细节。

wǒ hé péng yǒu jì huà qù lǚ xíng , wǒ men yǐ jīng shāng liáng hǎo le yī qiè xì jié 。

How do you say "He often takes the train to work." in Chinese?