How do you say

My friends and I are planning a trip to Europe for within three months.

..in Chinese?

我和朋友计划在三个月内去趟欧洲旅行。

wǒ hé péng yǒu jì huà zài sān gè yuè nèi qù tàng ōu zhōu lǚ xíng 。

How do you say "He started running every day three months ago." in Chinese?