How do you say

My friends and I are planning a trip to Thailand , where we’ll be for a month.

..in Chinese?

我和朋友计划去泰国旅行,打算在那里待一个月。

wǒ hé péng yǒu jì huà qù tài guó lǚ xíng , dǎ suàn zài nà lǐ dài yí gè yuè 。

How do you say "I have just learned to ride a bike." in Chinese?