How do you say

My friends and I are planning a vacation to New Zealand in three months.

..in Chinese?

我和朋友们计划在三个月后去新西兰度假。

wǒ hé péng yǒu men jì huà zài sān gè yuè hòu qù xīn xī lán dù jià 。

How do you say "In a year, I’ll buy a new car." in Chinese?