How do you say

My friends and I are planning a vacation to Hainan next month, looking forward to a relaxing stay on the beach.

..in Chinese?

我和朋友计划下个月去海南度假,期待在海滩上放松身心。

wǒ hé péng yǒu jì huà xià gè yuè qù hǎi nán dù jià , qī dài zài hǎi tān shàng fàng sōng shēn xīn 。

How do you say "I have recently developed a passion for photography, and go to the park every weekend to take pictures, which is very relaxing." in Chinese?