How do you say

My friends and I are planning to eat at a new hot pot restaurant next week.

..in Chinese?

我和朋友计划下周去吃新开的火锅店。

wǒ hé péng yǒu jì huà xià zhōu qù chī xīn kāi de huǒ guō diàn 。

How do you say "How have you been?" in Chinese?