How do you say

My friends and I are planning to go on vacation to Thailand next month.

..in Chinese?

我和朋友们计划下个月去泰国度假。

wǒ hé péng yǒu men jì huà xià gè yuè qù tài guó dù jiǎ 。

How do you say "He takes the bus to school." in Chinese?