How do you say

My friends and I are planning to go to Hainan Island for vacation next month.

..in Chinese?

我和朋友计划下个月去海南岛度假。

wǒ hé péng yǒu jì huà xià gè yuè qù hǎi nán dǎo dù jià 。

How do you say "My friends and I are planning to take a vacation in Hainan in three months." in Chinese?