How do you say

My friends and I are planning to go to New Zealand this summer, and I hear that it’s really beautiful there.

..in Chinese?

我和朋友计划暑假去趟新西兰,听说那里的风景非常美丽。

wǒ hé péng yǒu jì huà shǔ jià qù tàng xīn xī lán , tīng shuō nà lǐ de fēng jǐng fēi cháng měi lì 。

How do you say "How changeable the weather in Beijing has been in the last few months." in Chinese?