How do you say

My friends and I are planning to go to Thailand for vacation next month.

..in Chinese?

我和朋友计划下个月去泰国度假。

wǒ hé péng yǒu jì huà xià gè yuè qù tài guó dù jiǎ 。

How do you say "My girlfriend and I are planning to go on holiday to Bali next month." in Chinese?