How do you say

My friends and I are planning to take a holiday in Hainan Island and hopefully have a good trip.

..in Chinese?

我和朋友计划去海南岛度假,希望能有一次愉快的旅行。

wǒ hé péng yǒu jì huà qù hǎi nán dǎo dù jià , xī wàng néng yǒu yī cì yú kuài de lǚ xíng 。

How do you say "We\'ve known each other for two months, and we started dating last week." in Chinese?