How do you say

My friends and I are planning to travel around Europe this holiday, in three months time, we hope to see a lot of fine scenery.

..in Chinese?

我和朋友计划在三个月后的假期一起去欧洲旅行,希望能够看到许多美丽的风景。

wǒ hé péng yǒu jì huà zài sān gè yuè hòu de jià qī yì qǐ qù ōu zhōu lǚ xíng , xī wàng néng gòu kàn dào xǔ duō měi lì de fēng jǐng 。

How do you say "I plan to go to Hainan Island on holiday in three months." in Chinese?