How do you say

My friends and I are planning to travel to Japan in three months, hoping to experience the local culture and cuisine.

..in Chinese?

我和朋友们计划在三个月后去日本旅行,希望能体验当地的文化和美食。

wǒ hé péng yǒu men jì huà zài sān gè yuè hòu qù rì běn lǚ xíng , xī wàng néng tǐ yàn dāng dì de wén huà hé měi shí 。

How do you say "We've known each other for almost two months, and I feel we're really beginning to gel." in Chinese?