How do you say

My friends and I are planning to travel together in three months.

..in Chinese?

我和朋友们计划在三个月后一起去旅行。

wǒ hé péng yǒu men jì huà zài sān gè yuè hòu yì qǐ qù lǚ xíng 。

How do you say "He spent his week-long vacation learning to cook in Thailand." in Chinese?