How do you say

My friends and I are planning to try the new Mexican restaurant, which I’ve heard serves healthy and delicious food, catering to our dietary needs.

..in Chinese?

我和朋友计划去尝试新开的墨西哥餐厅,听说那里的菜既健康又美味,非常适合我们的饮食需求。

wǒ hé péng yǒu jì huà qù cháng shì xīn kāi de mò xī gē cān tīng , tīng shuō nà lǐ de cài jì jiàn kāng yòu měi wèi , fēi cháng shì hé wǒ men de yǐn shí xū qiú 。

How do you say "I’m planning to buy a new sofa within three months." in Chinese?