How do you say

My friends and I just went on a trip and had a wonderful week.

..in Chinese?

最近我和朋友一起去旅行,度过了很愉快的一周。

zuì jìn wǒ hé péng yǒu yì qǐ qù lǚ xíng , dù guò le hěn yú kuài de yī zhōu 。

How do you say "I’ve been rather busy recently, but things are going well at work." in Chinese?