How do you say

My friends and I take walks in the park every week, and it’s great.

..in Chinese?

我和朋友每周都会去公园散步,感觉很愉快。

wǒ hé péng yǒu měi zhōu dōu huì qù gōng yuán sàn bù , gǎn jué hěn yú kuài 。

How do you say "I intend to buy a new garment to wear." in Chinese?