How do you say

My girlfriend and I are planning to go on holiday to Bali next month.

..in Chinese?

我和女友计划下个月去巴厘岛度假。

wǒ hé nǚ yǒu jì huà xià gè yuè qù bā lí dǎo dù jià 。

How do you say "She is preparing for the TOEFL test." in Chinese?