How do you say

My new shirt is刚合适 for this season.

..in Chinese?

我新买的衬衫在这个季节正合适。

wǒ xīn mǎi de chèn shān zài zhè gè jì jié zhèng hé shì 。

How do you say "We are planning a small get-together with friends next month." in Chinese?