How do you say

My new sofa has finally arrived, and it looks very comfortable.

..in Chinese?

我新買的沙發終於送到了,看起來非常舒適。

wǒ xīn mǎi de shā fā zhōng yú sòng dào le , kàn qǐ lái fēi cháng shū shì 。

How do you say "I expect to go to Beijing by train next Tuesday." in Chinese?