How do you say

My roommate and I are looking for a sofa for our new apartment.

..in Chinese?

我和室友正在挑选一款适合新公寓的沙发。

wǒ hé shì yǒu zhèng zài tiāo xuǎn yī kuǎn shì hé xīn gōng yù de shā fā 。

How do you say "I am going to buy a new piece of clothing." in Chinese?