How do you say

My whole family is planning to go on holiday to New Zealand in three months.

..in Chinese?

我们全家计划在三个月内去新西兰度假。

wǒ men quán jiā jì huà zài sān gè yuè nèi qù xīn xī lán dù jià 。

How do you say "Travelling for a month will take you to many places." in Chinese?