How do you say

My whole family is planning to go on vacation in Hainan for three weeks.

..in Chinese?

我们全家计划去海南度假一个半月。

wǒ men quán jiā jì huà qù hǎi nán dù jià yī gè bàn yuè 。

How do you say "My parents and I are planning to travel next month." in Chinese?