How do you say

My whole family is planning to have a domestic trip within three months.

..in Chinese?

我们全家计划在三个月内进行一次国内旅行。

wǒ men quán jiā jì huà zài sān gè yuè nèi jìn xíng yī cì guó nèi lǚ xíng 。

How do you say "The family cat has lately learned many tricks, and keeps us entertained all day long." in Chinese?