How do you say

Now we are in Beijing, where it can be very hot in summer but with a large temperature difference between day and night.

..in Chinese?

现在是北京,夏天的天气很热,但是早晚温差大。

xiàn zài shì běi jīng , xià tiān de tiān qì hěn rè , dàn shì zǎo wǎn wēn chà dà 。

How do you say "They are planning to buy new furniture within three months." in Chinese?