How do you say

Our gang is旅行ing next month.

..in Chinese?

好友們一個月後要一起去旅遊了。

hǎo yǒu men yī gè yuè hòu yào yì qǐ qù lǚ yóu le 。

How do you say "How have you been?" in Chinese?