How do you say

Our school has run a number of lectures on programming in the last two months.

..in Chinese?

我们学校在过去的两个月里举办了许多关于编程的讲座。

wǒ men xué xiào zài guò qù de liǎng gè yuè lǐ jǔ bàn le xǔ duō guān yú biān chéng de jiǎng zuò 。

How do you say "It often rains in Beijing this season." in Chinese?