How do you say

Our school is to hold an English Speech Contest, aiming to improve students’ ability of oral expression.

..in Chinese?

我们学校将举办一场英语演讲比赛,旨在提高学生的语言表达能力。

wǒ men xué xiào jiāng jǔ bàn yī chǎng yīng yǔ yǎn jiǎng bǐ sài , zhǐ zài tí gāo xué shēng de yǔ yán biǎo dá néng lì 。

How do you say "My friends and I are going to New Zealand for two weeks." in Chinese?