How do you say

Our school recently held a programming contest, and many students took an active part, displaying their skills.

..in Chinese?

我们学校最近举办了编程比赛,许多学生都积极参与,展示了自己的技能。

wǒ men xué xiào zuì jìn jǔ bàn le biān chéng bǐ sài , xǔ duō xué shēng dōu jī jí cān yù , zhǎn shì le zì jǐ de jì néng 。

How do you say "My family are planning to travel this summer vacation." in Chinese?