How do you say

passengers board the subway at the head of the line and alight at the terminus

..in Chinese?

乘客从前端站台乘坐地铁到了终点站

chéng kè cóng qián duān zhàn tái chéng zuò dì tiě dào le zhōng diǎn zhàn

How do you say "He scores the winner in a World Cup final." in Chinese?