How do you say

Rain has been abundant in Beijing over the last three months.

..in Chinese?

这三个月以来,北京的雨水一直很充沛。

zhè sān gè yuè yǐ lái , běi jīng de yǔ shuǐ yì zhí hěn chōng pèi 。

How do you say "I had lunch at the restaurant for a month." in Chinese?