How do you say

She expects to finish the course in three months.

..in Chinese?

她打算三个月后修完这个课程。

tā dǎ suàn sān gè yuè hòu xiū wán zhè gè kè chéng 。

How do you say "I’m planning to buy a new car next month." in Chinese?