How do you say

She has learned a lot from three months of online courses.

..in Chinese?

她已经在网上课程学习了三个月,收获很大。

tā yǐ jīng zài wǎng shàng kè chéng xué xí le sān gè yuè , shōu huò hěn dà 。

How do you say "Kindergarteners can dress themselves now." in Chinese?