How do you say

She plans to brush up on her programming skills over the next three months with online courses.

..in Chinese?

她计划在三个月内通过网络课程提高她的编程技能。

tā jì huà zài sān gè yuè nèi tōng guò wǎng luò kè chéng tí gāo tā de biān chéng jì néng 。

How do you say "They planned to do volunteer teaching in the summer vacation." in Chinese?