How do you say

She took an online course in programming.

..in Chinese?

她在網路上修了個程式設計的課程。

tā zài wǎng lù shàng xiū le gè chéng shì shè jì de kè chéng 。

How do you say "They are planning to travel by train next month." in Chinese?