How do you say

She went on vacation with friends for two weeks, and had a ball.

..in Chinese?

她和朋友一起去旅行,度假两周,感觉非常愉快。

tā hé péng yǒu yì qǐ qù lǚ xíng , dù jià liǎng zhōu , gǎn jué fēi cháng yú kuài 。

How do you say "Beijing has been particularly dry for the past few months." in Chinese?