How do you say

She will finish the project in three months.

..in Chinese?

她将在三个月后完成这个项目

tā jiāng zài sān gè yuè hòu wán chéng zhè gè xiàng mù

How do you say "It takes me about half an hour to ride my bike to work every day." in Chinese?