How do you say

So we’re planning a vacation by the sea next month. Any suggestions?

..in Chinese?

那我们计划下个月去海边度假,你有什么好建议吗?

nà wǒ men jì huà xià gè yuè qù hǎi biān dù jià , nǐ yǒu shén me hǎo jiàn yì ma ?

How do you say "I am finding cycling to work very enjoyable." in Chinese?