How do you say

Teacher Wang has already made out the plan for the next semester.

..in Chinese?

王老师已经制定了下一学期的教学计划。

wáng lǎo shī yǐ jīng zhì dìng le xià yī xué qī de jiào xué jì huà 。

How do you say "I want to buy a new pair of shoes." in Chinese?