How do you say

Temperatures have been fluctuating wildly in Hangzhou over the last three months.

..in Chinese?

过去三个月里,杭州每天的温度变化都很大。

guò qù sān gè yuè lǐ , háng zhōu měi tiān de wēn dù biàn huà dōu hěn dà 。

How do you say "He goes jogging in the park every day to keep fit." in Chinese?