How do you say

That table has been in use for over two months.

..in Chinese?

那张桌子已经用了两个多月了。

nà zhāng zhuō zi yǐ jīng yòng le liǎng gè duō yuè le 。

How do you say "How have you been?" in Chinese?