How do you say

The baby goes to kindergarten every day in papa’s car.

..in Chinese?

宝宝每天都会坐着爸爸的车去幼儿园。

bǎo bǎo měi tiān dōu huì zuò zhe bà bà de chē qù yòu ér yuán 。

How do you say "Dad and Mum are planning a family trip for a month away." in Chinese?