How do you say

The baby has already settled into kindergarten life and is now happy every day.

..in Chinese?

宝宝已经开始适应幼儿园的日常生活,每天都很开心。

bǎo bǎo yǐ jīng kāi shǐ shì yìng yòu ér yuán de rì cháng shēng huó , měi tiān dōu hěn kāi xīn 。

How do you say "I have bought a new sofa, which I intend to put in the living room." in Chinese?