How do you say

The baby has settled into the routine of the nursery, and picks up new skills and knowledge every day.

..in Chinese?

宝宝已经开始适应幼儿园的日常生活,每天都会学新的知识和技能。

bǎo bǎo yǐ jīng kāi shǐ shì yìng yòu ér yuán de rì cháng shēng huó , měi tiān dōu huì xué xīn de zhī shí hé jì néng 。

How do you say "My whole family is going on a picnic this weekend." in Chinese?