How do you say

The braised pork belly here is delicious and comes in generous portions – you should try it.

..in Chinese?

这家餐厅的红烧肉味道很赞,而且份量足够,你可以尝试一下。

zhè jiā cān tīng de hóng shāo ròu wèi dào hěn zàn , ér qiě fèn liàng zú gòu , nǐ kě yǐ cháng shì yī xià 。

How do you say "My whole family is planning to go on vacation in Hainan for three weeks." in Chinese?