How do you say

The braised pork belly here is really nice – tender and tasty, with a thick, rich sauce. You should definitely try it.

..in Chinese?

这家餐厅的红烧肉很好吃,肉质鲜嫩,味道醇厚,值得一试。

zhè jiā cān tīng de hóng shāo ròu hěn hǎo chī , ròu zhì xiān nèn , wèi dào chún hòu , zhí dé yī shì 。

How do you say "My friends and I are planning to travel in Xinjiang this summer vacation for a month." in Chinese?