How do you say

The braised pork belly here is well-brown and fragrant, soft and tender, truly a treat.

..in Chinese?

这家餐厅的红烧肉色泽红亮,味道醇厚,口感软糯,是一道值得一尝的美食。

zhè jiā cān tīng de hóng shāo ròu sè zé hóng liàng , wèi dào chún hòu , kǒu gǎn ruǎn nuò , shì yī dào zhí dé yī cháng de měi shí 。

How do you say "Lihua has been playing basketball for two months now, and he’s really getting better." in Chinese?