How do you say

The braised pork in this restaurant is tender and tasty – well worth a try.

..in Chinese?

这家餐厅的红烧肉炖得很烂,味道醇厚,值得一试。

zhè jiā cān tīng de hóng shāo ròu dùn dé hěn làn , wèi dào chún hòu , zhí dé yī shì 。

How do you say "Welcome back!" in Chinese?