How do you say

The engineers are forecasting that for the next three months, it’ll be cloudy to overcast with light rain, and temperatures will range from fifteen to twenty-five degrees Celsius.

..in Chinese?

工程师预测未来三个月内,天气将以多云和小雨为主,温度保持在十五到二十五摄氏度之间。

gōng chéng shī yù cè wèi lái sān gè yuè nèi , tiān qì jiāng yǐ duō yún hé xiǎo yǔ wéi zhǔ , wēn dù bǎo chí zài shí wǔ dào èr shí wǔ shè shì dù zhī jiān 。

How do you say "My roommate and I are looking for a sofa for our new apartment." in Chinese?